• EST
 • Eng
 • PAIK-projekt

  Koostöö patsiendi heaks

  PAIK-projekt

  Tervisejuhi baaskoolitus 2022

  PAIK lõppraport (pdf)

  PAIK lõpukonverents Viljandi Pärimusmuusika Aidas


  Mis projektiga on tegu?

  PAIK-projekt on PAIKkondlik tervisetoetuse teenus järjepideva ravi ning parima sotsiaalse toetuse tagamiseks Viljandi maakonnas.

  PAIK on Viljandi haigla ja sotsiaalministeeriumi algatatud ning haigekassa poolt rahastatud pilootprojekt, mis paneb ühe meeskonnana inimeste heaks tööle tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna osapooled: perearsti, pereõe, eriarsti, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja ja apteekri, kogukonna ja perekonna.

  Projekti eestvedajaks on Viljandi haigla eesotsas projektijuhi Mart Kulliga. 

  Projekti eesmärgid

  - koostöö tõhustamine tervishoiu eri valdkondade ja sotsiaalsüsteemi vahel;  

  - patsiendi toetamine krooniliste haigustega toimetulekul;

  - raviprotsessis patsiendikesksuse väärtustamine; 

  - tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis dubleerimise vähendamine.

  Sihtgrupp

  Viljandi paikkonna elanikud, kellel on diagnoositud krooniline haigus ja kes vajavad sotsiaalset toetust.


  Teenuseosutajad

  PAIK teenuse mõistes on teenuseosutajad patsiendi võrgustikku kuuluvad tervishoiu- ja sotsiaaltöö spetsialistid ning vabatahtlikud. Spetsialiste kaasatakse meeskonda lähtuvalt patsiendi abivajadusest ja tema poolt antud nõusolekust. 

  PAIK tervisejuht on sotsiaaltöötaja või õe kvalifikatsiooniga spetsialist, kes teostab ja koordineerib patsiendile terviseplaani koostamist ja jälgimist. Tervisejuht teeb koostööd krooniliste haigete, nende tugivõrgustikuga, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste pakkujatega ning kogukonna ressurssidega meeskondlikus lähenemisviisis, et aidata patsiendil oma kodus toime tulla.
  Viljandi haigla PAIK meeskonda kuuluvast neljast tervisejuhist on kahel õe ja kahel sotsiaaltöötaja kvalifikatsioon.

  Perearstid, pereõed ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad on olulised kliendi võrgustiku liikmed, kes võtavad osa võrgustikukohtumisest tervisejuhiga kokkulepitud vormis ja vastavalt olukorra vajadusest (telefoni teel, telesilla vahendusel või võrgustikukohtumisele kohale tulles).

  PAIK-teenuse osutamine 

  • MÄRKAME

  PAIK patsienti haiglas, arsti vastuvõtul, omavalitsuses või kodus.

  • MÕISTAME
  patsiendi vajadusi igakülgselt – tema tervisehädasid, sotsiaalseid probleeme, elu-olu, meeleolu ja hoiakuid.

  • PLANEERIME
  vajalikud tegevused, meeskonna ja ajakava.

  • AITAME

  nii erialaselt kui igal elulisel moel, sealjuures lihtsalt ja lahkelt suheldes.

  Tutvu lähemalt PAIK teenuse protsessimudeliga

  Teenuse sisu

  • Patsiendi sobivust projekti hinnatakse kokkulepitud kriteeriumite alusel, sõelumisankeediga saab tutvuda siin.  Patsiendi suunab teenusele pere- või eriarst.  Vaata, kuidas toimub teenuse vajaja leidmine.
  • PAIK tervisejuht tutvustab patsiendile teenuse sisu ja selgitab koos patsiendiga välja teenuse vajaduse.
  • PAIK tervisejuht hindab patsiendiga koos tema tervist ja toimetulekut kasutades erinevaid hindamisinstrumente, meditsiinilist dokumentatsiooni ning spetsialistide hinnangut. Selle alusel sõnastatakse olulised probleemid ja patsiendi eesmärgid
  • Patsiendi vajadustest lähtuvalt kutsutakse kokku spetsialistide tugivõrgustik. Võrgustik on patsiendi ravi ja toimetulekut toetav meeskond, kuhu kuuluvad perearst, pereõde, patsiendi lähedased, sotsiaaltöötaja, kohaliku omavalitsuse esindaja(d), koduõde, füsioterapeut ja muud patsiendi toimetulekut toetavad spetsialistid (nt toitumisnõustaja, apteeker, naaber), kes kuuluvad võrgustikku tulenevalt patsiendi vajadustest ja nõusolekust. Tugivõrgustiku tähtsaim liige on patsient.
  • Koos lepitakse kokku tegevuskava patsiendi tervise hoidmiseks ja parimaks toetamiseks ehk sõnastatakse patsiendi terviseplaan. Patsiendi terviseplaan sisaldab patsiendi eesmärke ja võimalikke tegevusi nende saavutamiseks. Terviseplaan on võrgustikuliikmete ühine kokkulepe patsiendi tervise, toimetuleku ja abivajaduse toetamiseks ning patsiendi isikliku eesmärgi täitmiseks. 
  • Tegevuskava täitmist jälgib ja toetab tervisejuht, kes võtab regulaarselt ühendust patsiendi ja võrgustikuliikmetega.
  • Integreeritud teenuste pakkumise keskseks põhimõtteks on teenuseosutajate vaheline infoliikumise tagamine. Selleks on loodud IT-lahendus Teleskoop, mis on haigla infosüsteemi lisamoodul, mille kaudu oluline info inimese kohta integreeritud teenuste meeskonna liikmete vahel liigub. Teleskoop loob erinevate osapoolte vahel ühise infovälja. 

  Projekti kronoloogia

  • Algus

   Pilootprojekti alguseks saab pidada 19.10.2016, kui sotsiaalministeeriumi poolt algatatud hanke võitja Civitta Eesti ning kaaspakkujad Velvet DP ja Leego Hansson alustasid koos Viljandi haiglaga integreeritud teenuse ehk PAIK mudeli väljatöötamist, kaasates erinevaid osapooli nii Viljandi maakonnast kui ka väljastpoolt.
  • Integreeritud teenuste loomise mudel

   2017 detsembri lõpus jõudis lõpule sotsiaalministeeriumi algatatud projekt "Paikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimise eelanalüüs ja kavandamine (PAIK)". Pilootprojekti käigus analüüsiti hetkeolukorda ja inimeste vajadusi Viljandimaal ning osapoolte koostöös töötati välja inimese vajadusest lähtuva integreeritud teenuste loomise mudel. Lõppdokumentatsioonis esitatud tulemustega saate tutvuda siin.
  • IT-lahendus Teleskoop

   PAIK-projekti lähteülesande põhjal loodi IT-lahendus Teleskoop haigla infosüsteemi ESTER baasil, mis on alates 2018. aasta algusest olnud kasutajate töölaual. Eesmärk on testida väljatöötatud funktsionaalsuse sobivust reaalses elus.
  • Piloteerimise algus

   Piloteerimine algas 2018 aasta juunis vaimse tervise valdkonnas. Sama aasta sügisel liitus ka somaatiline pool. 
  • Rahastus

   2018 aasta augustis sõlmiti projekti rahastusleping haigekassaga.
  • Tunnustatud Eesti Disainiauhindadel

   PAIK-projekti tunnustati Eesti Disainiauhindadel. Elumuutev teenus/lahendus: Äramärkimine tööle PAIK / Viljandi Haigla, agentuur Velvet, autorid Krista Valdvee, Ander Ojandu, Andres Anier, Janno Siimar, Pärtel Vurma
  • Teenuse kirjeldus

   2018 aasta lõpuks valmis teenuse kirjeldus.
  • Aasta tegu 2018

   PAIK-projekti piloteerimine on Viljandi haigla aasta tegu 2018
  • Hindamisinstrumendid

   PAIK meeskonna poolt on kasutusele võetud teenuse kriteeriumite leht, patsiendi seisundi ja toimetuleku hindamisinstrumendid ning tagasiside küsitlusankeedid. 
  • Perearstipraksised Teleskoobis

   2020  kevadeks on IT-lahendusega Teleskoop liidestatud pooled Viljandimaa perearstipraksist ja kõik Viljandimaa kohalikud omavalitsused.  
  • Koduhaigla

   Covid-19 kriisist tingituna sündis välistest ja sisemistest vajadustest koduhaigla teenus. Loe lähemalt teenusest siit.
  • KUIDAS LÄHEB, MARTA?

   Inimkesksete integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste rahvusvaheline koostöökonverents. Pärimusmuusika ait. Viljandi
   Info ja registreerimine

  • Koostööseminar Sammulis

   Osalesid 34 partnerit- perearstid, pereõed, maakonna nelja omavalituse sotsiaalvaldkonna juhid, haigla eriarstid, õed, projekti meeskond Viljandist ja Kuressaarest. Kuulati koostöökoja mõtteid, arutati töögruppides, kuidas võiks riskipatsiente käsitleda.
  • Koostöökohtumine Valga haigla juhtidega

   Koostöökohtumine Valga haigla juhtidega, aruteluteemaks PAIK-teenuse osutamine ka Valga haiglas.
  • Jadecare’i seminar

   14.-15.06.2022 Viljandi Pärimusmuusika Aidas Jadecare’i seminar teemal “Thematic Workshop on health risk assessment with focus on population-based health management approaches” koos tervisejuhi stardipaketi koolitusega Valga, Kuressaare ja Viljandi teenusemeeskonnale.
  • Rahvusvaheline õenduskonverents

   07.-08.07.2022 toimus rahvusvaheline õenduskonverents “Patients as key actors in the health care sector” Vilniuses. Ettekande PAIK-ist pidas Merit Tekko, koduhaiglast Helina Randma.
  • PAIK-2

   01.09.2022 algab PAIK-2 ehk Eesti Haigekassa rahastatud tervisesüsteemi arendamise projekt „PAIK 2022-2025“, mille elluviimist juhib Viljandi haigla, dr Mart Kull ja Eesti Haigekassa poolne projekti kontaktisik dr Laura-Johanna Tuisk. Projekti periood on 01.09.2022-31.08.2025. Projektis osalevad lisaks Viljandi haiglale ka Viljandi linnavalitsus, Kuressaare haigla ja Valga haigla. „PAIK 2022-2025“ projekti tulemusel on välja töötatud Eestisse sobiv integreeritud ravijuhtimise teenusemudel, teenuse hindamise meetodid ja läbi viidud integreeritud ravijuhtimise teenuse mõju hindamine Viljandi, Saare ja Valga maakondades. Täiendavalt on projekti tulemusena kasutusele võetud maakondlik riskipatsientide mudel ning koostöös kõigi huvipooltega täiendatud teenuse osutamiseks vajalikku üleriigilist IT-tööriistade kasti. Ravijuhtimise teenuse mõju hindamiseks Eesti tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi kontekstis viiakse läbi mõju-uuring, mida juhib dr Liis Puis. Uuringu ettevalmistamine toimub koostöös teaduspartneriga ja Eesti Haigekassaga. Mõju-uuringu eesmärk on testida reaalelus integreeritud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste ning ravijuhtimise mõju kõrge riskiga multimorbiidsete patsienditide tervisetulemitele, rahulolule ja tervishoiukuludele ning võrrelda tulemusi kontrollgrupiga. Uuringugrupp moodustub Viljandi, Saare ja Valga maakonna kõrge riskiga multimorbiidsetest patsientidest (Adjusted Morbidity Groups, GMA tööriista alusel), kellel esineb lisaks ka mõni sotsiaalne faktor. PAIK 2022-2025 projekti mõju-uuringu planeerimise ja läbiviimise üks teaduspartnereid on Barcelona ülikooli haigla uurimiskeskus IDIBAPS dr Josep Roca juhtimisel. Koostöö Barcelona ülikooli haigla kolleegidega on välja kasvanud rahvusvahelisest teabevahetuse projektist Jadecare (Jadcare). Kataloonias kasutusel olevad riskipatsientide ravijuhtimise võimalused ja olemasolevad lahendused seonduvad PAIK projekti inimkesksete tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamisega Eestis. Just patsientide leidmise tööriista kasutamine on andnud olulise sisendi planeeritava mõju-uuringu patsientide leidmisele.
  • Jadecare’i rahvusvaheline seminar

   24.-25.10.22 toimus Hispaanias Bilbaos Jadecare’i rahvusvaheline seminar, kus Andres Anier andis ülevaate PAIK-projekti senisest käigust ning planeeritavatest tegevustest.
  • Õppevisiit Barcelonas

   24.-25.11.2022 toimus õppevisiit Barcelosasse, et üheskoos dr Roca uurimistöö meeskonnaga koostada uuringukavand “PAIK 2022-2025” projekti raames teostatava mõju hindamiseks.
  • Tervisejuhi baaskoolitus

   13.09.-24.11.2022 viidi Viljandi haiglas läbi tervisejuhi baaskoolitus, 9 teemapõhist moodulit, kokku 104 ak tundi e täienduskoolituspunkti ehk 72 kontakttundi ja 32 tundi iseseisvat tööd ja 10 koolitatavat ehk uut tervisejuhti!

  Kontakt

  Kadri Oras

  Koduteenuste osakonna juhataja

  +372 5860 3169 
  kadri.oras@vmh.ee

  Eneli Tulp

  Tervisejuht

  tel 6000 151
  eneli.tulp@vmh.ee

  Merit Tekko

  Tervisejuht

  tel 6000 151 
  merit.tekko@vmh.ee

  Anu Välis

  Tervisejuht

  tel 6000 154 
  anu.valis@vmh.ee

  Galerii

  PAIK meeskonnaliikmed Mart Kull, Kristina Mätlik ja Svea Seidla külastamas Kuressaare haiglat 2019 aasta suvel.

  2018 aasta sügisel tunnustati PAIK-projekti Eesti Disainiauhindadel. Fotol üks projekti autoritest, Krista Valdvee.

  PAIK rõõmsameelne ja professionaalne meeskond ühisel meeskonna kohtumisel.

  Koduteenuste osakonna juhataja ja PAIK somaatilise valdkonna juht Kadri Oras tutvustamas kolleegidele integreeritud teenuste mudelit.

  Viljandi esmatasandi ja kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate koostööpäev PAIK-projekti raames 2019 aasta sügisel.

  Alati positiivne koduteenuste osakonna juhataja Kadri Oras omandamas lisateadmisi InterRAI hindamisinstrumendist Belgias rahvusvahelisel InterRAI konverentsil 2020.

  Patsiendi tugimeeskonna kohtumine telesilla vahendusel.

  Rõõmsameelsed PAIK tervisejuhid sõidavad koduvisiidile. 

  Kadri tutvustamas meeskonnale Teleskoobi uut versiooni.

  PAIK meeskonnaliikmete koosolek värskes õhus koos ühise lõunaga 2020 kevad.

   

  Läbi patsiendi teekondade kaardistamise leiavad erinevad spetsialistid integreeritud teenuste vajadust. Krista Valdvee insuldipatsiendi teekonda kaardistamas.

    
  Koostööseminar Sammulis. 
   
  Koostöökohtumine Valga haigla juhtidega, aruteluteemaks PAIK-teenuse osutamine ka Valga haiglas.
  Osavõtt ICIC konverentsist Taanis. Merit Tekko, Helina Randma, perearst Kadri Sünter, Mart Kull, Andres Anier.
    
  Viljandi Pärimusmuusika Aidas Jadecare’i seminar teemal “Thematic Workshop on health risk assessment with focus on population-based health management approaches” koos tervisejuhi stardipaketi koolitusega Valga, Kuressaare ja Viljandi teenusemeeskonnale.
    
  Rahvusvaheline õenduskonverents “Patients as key actors in the health care sector” Vilniuses. Ettekande PAIK-ist peab Merit Tekko, koduhaiglast Helina Randma.
    
  Hispaanias Bilbaos Jandecare’i rahvusvaheline seminar, kus Andres Anier andis ülevaate PAIK-projekti senisest käigust ning planeeritavatest tegevustest.
    
  13.09.-24.11.2022 viidi Viljandi haiglas läbi tervisejuhi baaskoolitus. 


  Fotol koolitatavad koos meie haigla PAIK tiimiga, kellest saavad neile koolituse ajaks mentorid.

  Patsientide heaks töötatavad koos

  Viljandi maakonna

  • Perearstid
  • Pereõed
  • Kohalikud omavalitsused
  Viljandi Haigla
  • Koduteenuste osakond
  • Taastusravi osakond
  • Erakorralise meditsiini ja sisehaiguste kliinik
  • Kirurgia kliinik

  Aitäh!

  Toetajad

  • Eesti Haigekassa
  • Sotsiaalministeerium
  • TEHIK
  Teeme koostööd
  • Hoolduskoordinatsiooni projekt
  • SA Tartu Ülikooli Kliinikumi insuldiprojekt
  • Dementsuse kompetentsikeskus
  • IFIC -  The International Foundation for Integrated Care